Правила и Условия
1. ДЕФИНИЦИИ
ХАБИТАДД ООД – Търговскоo Дружество ХАБИТАДД ООД – създадено въз основа на българските закони. Сайт-www.habitadd.bg и неговото съдържание. Съдържанието има следните дефиниции:
• Информациите показани в сайта, могат да бъдат посетени, разгледани или достъпни по друг начин чрез използване на цифрова техника.

• Съдържанието на всяко електронно съобщение изпратено от потребителите или Потребителите до ХАБИТАДД ООД по електронен път или чрез всяко друго възможно средство за комуникация.

• Всяка информация съобщена по какъвто и да е начин от служител или сътрудник на ХАБИТАДД ООД, съгласно информацията за контакт посочена от поробители или Потребители.
• Информации относно продуктите, услугите и/или цените във ХАБИТАДД ООД за определен период от време.

• Информации относно продуктите, услугите и/или цените от третата страна, с която ХАБИТАДД ООД има сключен договор за партньорство за определен период от време.

• Данните на ХАБИТАДД ООД или други привилегировани данни.
ПОТРЕБИТЕЛ - гражданин, който има или получава достъп до СЪДЪРЖАНИЕТО, по какъвто и да е начин за комуникация (електронен, телефонен др.).
ДОКУМЕНТ - представен в Условия за ползване.
2. ОБЩИ УСЛОВИЯ
2.1 Документът определя общите условия за ползване на САЙТА/СЪДЪРЖАНИЕТО ЗА ПОТРЕБИТЕЛ, в случай,че липсват други валидни договори за използване, сключени между ХАБИТАДД ООД И СЪОТВЕТНИЯ.

2.2 Използването, включително но неограничавайки се до достъпa, посещението и разглеждането, СЪДЪРЖАНИЕТО включва присъединяването на ПОТРЕБИТЕЛЯТ към тези общи условия за ползване; Потребителят е длъжен да следва тези общи условия за ползване, които могат да бъдат обновени, променени и допълнени. В случай на несъгласие се прилагат Условията за ползване, които са в определеният момент на несъгласие между страните и уведомяването на съответните писмено от ХАБИТАДД ООД.

2.3 Достъпа до СЪДЪРЖАНИЕТО се осъществява само и единствено чрез достъпа до сайта www.habitadd.bg.

2.4 Чрез използването на САЙТА/СЪДЪРЖАНИЕТО-Потребителят е единственият отговорен за всякакъв вид действия, които възникват при използването на съответния. Същият носи отговорност за за всякакви повреди или други подобни злоупотреби от САЙТЪТ/СЪДЪРЖАНИЕТО причинени на ХАБИТАДД ООД или която и да е трета страна, с която ХАБИТАДД ООД има сключени договори.

2.5 В случай, в който Потребителят не е съгласен и /или не приема и/или си оттегля одобрението за съответния документ:

2.5.1 Съответният се отказва от: Достъпа до СЪДЪРЖАНИЕТО, други доставени от ХАБИТАДД ООД чрез сайта, получаването на бюлетините, предупреждения и/или комуникациите от страна на ХАБИТАДД ООД по какъвто и да е начин (електронен, телефонен и др.)

2.5.2 ХАБИТАДД ООД ще изтрие всички данни отнасящи се за съответния, от своята база данни, без никакви допълнителни задължения между двете страни, без нито една от съответните да може да предяви иск за обезщетение от другата.

2.5.3 Може да си промени по всяко време решението за несъгласие и/или да не приеме документа във формата, в която съответният ще изглежда в определения момент.

2.6 За да си използва правото, което е описано в Потребител 2.5, съответният може да се свърже с ХАБИТАДД ООД или да използва другите начини за връзка описани в съдържанието, получено от ХАБИТАДД ООД за тази цел.

2.7 Потребителят не може да отмени едностранно сключеното споразумение в полза на Документа по време на изпълнението на договора или до моментът, който съответния не заплати стойността на всички незаплатени договори към ХАБИТАДД ООД.

2.8 В случай, в който Потребителят е заплатил стойността на всички съществуващи договори с ХАБИТАДД ООД и отменя споразумението изразено в полза на Документът в периода на приемането на отделните поръчки, ХАБИТАДД ООД ще анулира поръчката на съответния без никакво допълнително задължение от двете страни или без нито една от двете страни да може да предяви иск за обезщетение от другата.
3. СЪДЪРЖАНИЕ
3.1 Съдържанието, както е уточнено в увода, включвайки и в същото време неограничавайки се само в лога, стилно представяне, търговски символи, статични и динамични изображения, текстове и/или мултимедийни съдържания показани в сайта, са изключителна част от ХАБИТАДД ООД, запазвайки всички права в този смисъл пряко или косвено (чрез използвани лицензи и/или публикации).

3.2 На Потребителят не се позволява копирането, разпространяването, публикуването и/или предаването на трета страна, промяната и/или изменението, използването, свързването, излагането, включването на каквото и да е съдържание в какъвто и да е друг контекст освен оригиналния, умишлено за ХАБИТАДД ООД, включването на каквото и да е съдържание освен сайтът ХАБИТАДД ООД , премахването на знаци които имат авторското право на ХАБИТАДД ООД върху съдържанието, както и участието, продажбите, прехвърлянето на някои материали осъществено чрез възпроизвеждането, промяната или показването на съдържанието, освен с изричното съгласие на ХАБИТАДД ООД.

3.3 Всяко съдържание до което Потребителят има и/или получава достъп по какъвто и да е начин, се разпространява чрез Документа, в случай в който съдържанието не е придружено от специфично и валидно споразумение сключено между ХАБИТАДД ООД и съответния, и без никаква косвена или изрична гаранция формулирана от страната на ХАБИТАДД ООД по отношение на това съдържание.

3.4 Потребителят може да копира, изпраща и /или да използва съдържанието само с лични или нетърговски цели единствено в случай, че съответния не влиза в конфликт с разпоредбите от този документ.

3.5 В случай ,че ХАБИТАДД ООД предлага на Потребителят правото за ползване, както е описано в отделното споразумение, Потребителят има или получава достъп до определено съдържание съгласно споразумението, това право принадлежи само на него или до различни съдържания според определените условия, в случаи че тези вече съществуват и не представляват договорни задължения от страна на ХАБИТАДД ООД за отделният Потребител или трета страна която има/или получава достъп до това изпратено съдържание, по какъвто и да е път и който може или е нарушен по какъвто и да е начин съгласно съдържанието, по време или след изтичането на потребителското споразумение.

3.6 Нито едно съдържание изпратено между Потребителя, по какъвто и да е начин за комуникация (електронен, телефонен и др.) или придобити чрез достъп, посещение и/или разглеждане не представлява договорно задължение от страна на ХАБИТАДД ООД и/или на служителя или сътрудника ХАБИТАДД ООД, чрез който се е осъществило изпращането на съдържание, в случай в който съответното съществува.

3.7 Забранено е каквото и да е използване на Съдържанието за други цели освен изрично разрешените чрез документ или придружаващото го споразумение за ползване, в случаи че съответното съществува.
4. КОНТАКТ
4.1 ХАБИТАДД ООД показва в сайта пълните и точни данни за идентифициране и връзка с Потребителя.

4.2 Чрез използване на формуляра за контакт или услуга показани в сайта, Потребителят предоставя възможността на ХАБИТАДД ООД да се свърже с него по какъвто и да е достъпен начин, включително и по електронен път.

4.3 Частичното или цялостно попълване на формуляра за контакт и изпращането и не представлява по никакъв начин задължение от страна на ХАБИТАДД ООД да се свърже с Потребителят или Потребителят.

4.4 Достъпа до сайта, използването на информациите предоставени там, посещаването на страниците или изпращането на имейли или известия адресирани до ХАБИТАДД ООД се осъществява по електронен, телефонен или какъвто и да е друг достъпен начин за комуникиране между Потребителят с ХАБИТАДД ООД, като се има в предвид, че съответното лице се съгласява да получава известия от страна на ХАБИТАДД ООД по електронен и/или по телефон, включително и комуникирането чрез имейл или чрез обявите (рекламите) в сайта.

4.5 ХАБИТАДД ООД си запазва правото да не отговаря на всички изисквания от различно естество, получени по различен начин за комуникация (електронен, телефонен, персонално и др.).

5. ПОЛИТИКА ЗА НЕПРИКОСНОВЕНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
5.1 Въведение
Извършвайки дейността си компанията ХАБИТАДД ООД, ЕИК 206290982, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Неделчо Бончев 8, обработва информация, между която и такава, представляваща лични данни.

Всичката информация, включително събирана от интернет страница www.habitadd.bg се притежава и управлява от ХАБИТАДД ООД в съответствие с разпоредби

те на Закона за защита на личните данни и свързаната правна уредба включително, но не само, Регламент (ЕС) 2016/679 („GDPR”). Настоящата Политика има за цел да Ви информира за начина, по който обработваме Вашите лични данни в качеството си на администратор, както и за Вашите права.

Защитата на личните данни е от изключителна важност за нас. ХАБИТАДД ООД не продава вашите данни на други дружества или лица. Ако предоставяме Вашите данни на трети лица, то това са наши изпълнители или доставчици, които обработват информацията от наше име, следвайки инструкциите ни и прилагайки приетият Регламент за защита на личните данни. Стремежът ни е да бъдем максимално ясни, конкретни и прозрачни в информацията относно обработването на личните Ви данни.

5.2 Лични данни
Лични данни са всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице, като електронен адрес, имена, възраст, дата на раждане, телефон и други. Във връзка със спецификата на дейността си ХАБИТАДД ООД, може да събира и обработва и конкретни биометрични данни, с цел еднозначно идентифициране на лицето и неговото конкретно физическо състояние.

Лични данни, разкриващи раса или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или Потребителство в синдикални организации и обработка на генетични данни, или данните относно сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическо лице са специална категория лични данни. ХАБИТАДД ООД не събира и не обработва такава информация за Вас.

5.3 Събиране и използване на лични данни
ХАБИТАДД ООД събира, използва, съхранява и обработва личните Ви данни, които са нужни на компанията за предоставяне на услугите и стоките на ХАБИТАДД ООД. Част от предоставената от Вас лична информация служи също и за изготвяне на индивидуални продукти, които са заявени от Вас. Събраната лична информация може да бъде употребявана и за статистически и маркетинг дейности на ХАБИТАДД ООД, които са свързани с подобряване качеството на услугите ни.

5.4
- За издаване на фактура и обработването й – всички данни, изискуеми по чл. 114 от ЗДДС;

- Участие в онлайн проучване и други маркетингови дейности – данните предоставяни в рамките на различните проучвания са упоменати в самото проучване и при предоставянето им ще бъдете уведомени за срока на съхраняване и обработване.

- При рекламации и жалби – имената Ви, електронния Ви адрес (ако е използван като начин на комуникация), продуктите, които са купени; пощенски адрес, информация относно рекламацията/жалбата и засегнатия продукт/и;

- За производството на индивидуални продукти – имената Ви, адрес на доставка, електронен адрес (ако е използван като средство за комуникация), използвано средство за плащане, сума на плащането и продукт/и, дата на приемане на поръчката, специфични особености, с които трябва да се съобразим при изработката на индивидуално медицинско изделие.

5.5 Цели и основания за използване на личната информация
Основните дейности, цели и основания, които са свързани с обработване на личните данни за ХАБИТАДД ООД са:

– Данни за целите на изпълнение на направена поръчка/и на основание сключването на договор;

– Осчетоводяване и фактуриране на покупките на основание законовото ни задължение за това;

- Маркетингови дейности на Дружеството на основание дадено съгласие.

- Въпроси, отправени към нас, свързани с продукти, на основание съгласието Ви.

Личната информация, която събираме, ни помага в разработването, доставката и усъвършенстването на продуктите, услугите, съдържанието и рекламата ни.

Възможно е периодично да използваме личната Ви информация, за да изпращаме важни съобщения като известия относно покупките Ви и промени в правилата, условията и различните ни политики.

5.6 Събиране на информация чрез други технологии. Употреба на бисквитки (COOKIES) и уеб отметки „Бисквитката“ представлява много малък файл, съдържащ данни, който се съхранява в уеб браузъра на вашия компютър, когато са посетени конкретни уеб страници. Сама по себе си, бисквитката не съдържа и не събира информация, освен когато е прочетена от сървър през уеб браузър; тя може да дава информация с цел постигане на по-удобна услуга за потребителя чрез регистриране, заедно с останалите други данни, и на предпочитанията на потребителя, чрез идентифициране на грешки и/или събиране на данни за статистически цели. „Бисквитката“ няма да навреди на вашия компютър, а в резултат на употребата на сайта не се съхраняват никакви лични данни. За пълноценното използване на нашия уебсайт се изисква инсталирането на „бисквитки“. В случай, че желаете да прекратите функционирането на някоя от инсталираните „бисквитки“, вие вероятно пак ще можете да браузвате в сайта, но определени функции на сайта могат да се окажат деактивирани. Чрез промени в зададените по подразбиране настройки на браузъра, който използвате, вие можете да определяте дали да разрешите достъпа на „бисквитките“ до вашия компютър и до каква степен. В Управление на “Бисквитките” можете да откриете как да проверите и да промените вашите предварително зададени настройки по отношение на „бисквитките“. Моля, имайте предвид, че ако не направите никакви промени, това означава, че вие приемате настройките по подразбиране на браузъра и се съгласявате с активирането функциите на „бисквитките“. В случай, че не сте съгласни, моля, променете настройките на вашия браузър и ограничете или премахнете функцията за инсталиране на „бисквитките“. Тази информация е обобщена и се предоставя във връзка с нашите усилия да спазим изискванията на последните законови разпоредби, както и за да се гарантира, че ние сме открити, почтени и ясни по отношение на поверителността на данните на потребителите. Уеб отметката е прозрачно графично изображение, което се вмъква в онлайн съдържание, видеоклип или имейл и позволява на сървър да чете определен тип информация от устройството Ви, като например кога е разгледано определено съдържание или конкретно съобщение по имейл.

Параграфите по-долу имат за цел прозрачност да Ви дадат необходимата и изчерпателна информация за бисквитките и уеб отметките, които ХАБИТАДД ООД използва на интернет страницата си. Ние Ви обръщаме внимание върху факта, че ако споделяте използването на Вашето устройство с други лица е възможно да се промени и персонализирания характер на действие на бисквитките или отметките. Интернет страницата използва бисквитки за да улесни навигацията Ви. Бисквитки и отметки се използват за:

- Рекламни бисквитки, които Ви позволяват да получавате оферти от ХАБИТАДД ООД на интернет страници на външни партньори;

- Уеб отметката, за идентифициране на интерес към дадени предлагани продукти.

Можете да настроите интернет браузъра си, така че да не запаметява бисквитки или да изтриете запаметените вече такива. Ако желаете да се възползвате от тези функции, моля обърнете се към производителя на Вашия интернет браузър за допълнителна информация при настройката му.

5.7 Лични данни в социалните мрежи.

Достъпът Ви до социалните мрежи като Facebook, Google +, YouTube, Twitter и други такива, предвижда отделна регистрация и приемане на общите условия на тези сайтове. ХАБИТАДД ООД не отговаря за защитата на личните Ви данни при приемането на тези общи условия. Моля да се запознаете подробно с общите условия на тези сайтове.

5.8 Разкриване на лични данни

В рамките на ХабитАдд ООД достъп до лична информация имат само служители, чиито непосредствени задължения са свързани с дейностите, за които се събират и обработват съответните лични данни.

ХАБИТАДД ООД може да разкрива определена лична информация пред стратегически партньори, – подизпълнители, които работят с нас като предоставят продукти и услуги, свързани с дейността на компанията или помагат на ХАБИТАДД ООД в производството, доставката и маркетинга към Потребителите. Лична информация ще бъде предоставяна само в случаите, когато това е неизбежно (например изготвяне на поименни Потребителски карти или изпращане на определена стока, която сте си поръчали чрез куриерската фирма, избрана от Вас в заявката или обявена в условията за доставка).

За случаите, в които ХАБИТАДД ООД споделя информация за Вас с трети лица – доставчици на ХАБИТАДД ООД, компанията има механизми, с които гарантира, че те предоставят ниво на защита на данните според уговорения стандарт за това. Вашите данни се считат за поверителни и за нашите партньори.

Възможно е да се наложи – по закон, при съдебен процес, при съдебен спор и/или по заявка от страна на обществени и правителствени органи в или извън Вашата страна на местоживеене – ХАБИТАДД ООД да разкрие личната Ви информация. Възможно е и да разкрием информация за Вас, ако установим, че за целите на националната сигурност, правоприлагането или други проблеми от обществена значимост, такова разкриване е необходимо или уместно.

5.9 Защита на личната информация

ХАБИТАДД ООД взима предпазни мерки – включващи административни, технически и физически мерки – за да защити личната Ви информация от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване. Когато публикувате във форуми, чат стаи или услуги на социални мрежи, личната информация, която споделяте, е видима за други потребители и може да бъде четена, събирана или използвана от тях. Вие носите отговорност за личната информация, която изберете да предоставите в тези случаи.

Всички служители на ХАБИТАДД ООД които имат права за работа с лична информация са задължени да опазват поверителността и, както и да спазват приложимите организационни и технически мерки за защитата и. Достъпът до данните Ви е ограничен на принципа на необходимост за извършване на задълженията си.

За случаите, в които ХАБИТАДД ООД споделя информация за Вас с трети лица – компанията има механизми, с които гарантира, че те предоставят ниво на защита на данните според уговорения стандарт за това.

5.10 Съхранение на личната информация

За да опредeлим подходящия период на съхранение, ние вземаме предвид количеството, естеството и чувствителността на данните, потенциалния риск от вреди в случай на неоторозирана употреба или предоставяне, целите на обработката и това дали можем да постигнем тези цели чрез други средства, както и приложимите законови изисквания за съхранение на данните.

Ще задържим личната ви информация за период, необходим да бъдат изпълнени целите, изложени в настоящата Политика за защита на личните данни, освен ако по закон не се изисква да я задържим за по-дълъг период. Според вида данни и целите, за които са събрани, е определен срок за съхранение, с изтичането на който информацията се изтрива окончателно.

По закон сме длъжни да съхраняваме някои основни данни за Потребителите си (като например имена, информация за контакт, финансова информация и информация за извършени транзакции) за период от десет години.

5.11 Вашите законови права във връзка със събирането използването на личните ви данни

Ако сте предоставили Ваши лични данни на ХАБИТАДД ООД, Вие разполагате със следните възможности по всяко време:
- право на достъп до личните Ви данни, обработвани от ХАБИТАДД ООД;
- право да искате извършването на подходящо коригиране, заличаване или блокиране на личните Ви данни;
- право на преносимост на данните в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат;
- правото да възразявате по всяко време срещу обработването на личните Ви данни, когато има законни основания за това;
- право да откажете обработване на личните Ви данни за целите на получаване на електронен бюлетин и други маркетингови комуникации и др.;
- право на жалба до Комисия за защита на личните данни, ако считате че са нарушени Вашите права за защита на данните.
Ако искате да упражните правата си или да изявите отказ от получаване на електронния ни бюлетин и други маркетингови комуникации, може да се свържете с нас чрез изпращане на съобщение на info@habitadd.bg или чрез изпращане на писмо на пощенски адрес:
1528 гр.София,
ул. Неделчо Бончев 8, ет 4 ,
ХАБИТАДД ООД, За длъжностното лице по защита на личните данни.

Можете да се свържете и с „Лицето по защита на личните данни в ХабитАдд ООД”.
Можем да откажем да обработваме заявки, които се повтарят неоснователно, изискват несъразмерни технически усилия, застрашават поверителността на други потребители, заявки, които са крайно непрактични или до които иначе по закон, не се изисква достъп. Упражняването на Вашите права, когато те не са повтарящи се и неоснователни, не е обвързано със заплащане на такса.

При получаване на искане за упражняване на някое от правата Ви е възможно да ни е необходима допълнителна информация от Вас, с която да потвърдим Вашата самоличност, за да се уверим, че имате право на достъп до данните (или да упражните някое от другите права). Това е мярка за сигурност, която цели да гарантира, че лични данни не се предоставят на лица, които нямат право да я получат. Ние ще се стремим да отговорим на всички легитимни искания в срок от един месец. Възможно е да ни отнеме повече от един месец да отговорим на искането Ви, ако то е особено сложно или ако сме получили многобройни искания от Вас. В този случай, ще Ви уведомим своевременно и ще Ви информираме регулярно за всяко развитие.

5.12 Международни трансфери на данни

Ние не извършваме трансфер на Ваши лични данни извън Европейското Икономическо Пространство (ЕИП).
5.13 Лични данни на лица под 14 години

Личната информация за лица под 14 години се предоставя единствено от родител и/или законен представител.

5.14 Валидност и актуализация на Политиката за защита на личните данни

Възможно е периодично да актуализираме своята Политика за защита на личните данни. При промяна в настоящата политика, на уеб сайта ни ще бъде публикувано съобщение, както и актуализираната Политика за защита на личните данни.
7. ИЗМАМА
7.1 ХАБИТАДД ООД не изисква от своите Потребители по никакъв начин на комуникация (имейл/телефон/смс и т.н.) конфиденциални информации, сметки/банкови карти или лични пароли.

7.2 Потребителят поема цялата отговорност за разпространяването на лична информации към други лица.

7.3 ХАБИТАДД ООД не носи отговорност в случаите, в които някой Потребител засегнат по какъвто и да било начин от друго лице, което твърди, че е е/представлява ХАБИТАДД ООД.
8. ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
8.1 ХАБИТАДД ООД не носи отговорност по никакъв начин за Потребител, който използва сайтът и неговото съдържание, по начин различен от този описан в Общите условия

8.2 В случай, че някой Потребител смята, че дадено изпратено съдържание от ХАБИТАДД ООД, нарушава авторски или други права, той може да се свърже за допълнителна информация с ХАБИТАДД ООД използвайки информацията за контакт, с цел ХАБИТАДД ООД да вземе решение след проучване на ситуацията.
9. Съдебен спор
9.1 Чрез използването/разглеждането/посещаването и т.н. и на всяко съдържание изпратено от ХабитАдд ООД към Потребителовете посещавайки или изпращайки по какъвто и да било начин (по електронен път, по телефон и т.н.) същия се съгласява с “Общите условия”

9.2 Всеки спор във връзка с настоящите Общи условия, който може да възникне между Потребителите на ХабитАдд ООД ще бъде решен по взаимно съгласие.

9.3 Споровете от всякакъв вид възникнали между Потребител и ХабитАдд ООД или негови сътрудници ще бъдат разрешени по взаимно съгласие, в случай, че това е невъзможно, конфликтът ще бъде разрешен от компетентните органи в седалището на ХабитАдд ООД, съгласно законите в България.

9.4 В случай, че някоя от горе споменатите клаузи е невалидна, независимо от причината, тази клауза не засяга валидността на останалите клаузи.
10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
10.1 ХабитАдд ООД си запазва правото на промяна на тези разпоредби както да променя информацията в сайта/неговата структура/услуги както и всяко съдържание без предварително предизвестие на своите Потребители.

10.2 Съгласно разпоредбите в Общи условия, ХабитАдд ООД не поема отговорност за възможни грешки, появили се в сайта, независимо по каква причина, включително поради промени, настройване и т.н., които не са направени от администратора на сайта.

10.3 ХабитАдд ООД си запазва правото за внасяне на рекламни банери, от всякакъв вид и/или връзки във всяка страница на сайта, съгласно законите в сила.
11. FEEDBACK
11.1 В случай, че имате допълнителни въпроси или предложения във връзка с ХабитАдд ООД, моля свържете се с нас на телефон +359886170501, от Понеделник до Петък 08:30-17:00 или на имейл info@habitadd.bg

11.2 Всякакви коментари, въпроси, идеи, предложения или други информации относно сайта www.habitadd.bg функционирането или неговото подобряване остават собственост на ХабитАдд ООД.